Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, od 30 czerwca 2018 r. na terenie całej Polski, działa Polska Strefa Inwestycji. Z pomocy publicznej mogą korzystać przedsiębiorcy z terenu całego kraju, a nie tylko z obszarów objętych granicami stref. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana jest ze zmianą mapy pomocy regionalnej.

Rodzaj wsparcia
Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji.

Jaka jest wysokość wsparcia?
Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (stanowiącą % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną):Wsparcie dla średnich i małych/mikro przedsiębiorstw zwiększa się o odpowiednio 10 i 20 punktów procentowych. Dla Województwa Lubelskiego maksymalna wysokość wsparcia wynosi 70 % (dla małych firm i mikro), 60 % (dla średnich firm) oraz 50 % (dla dużych firm).

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dot. pomocy publicznej są:
• koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) lub
• 2-letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.

Jak określić status przedsiębiorstwa?
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu, na potrzeby zdefiniowania wielkości przedsiębiorstw, przyjęto następujące kryteria oceny: liczba zatrudnionych, obrót, suma bilansowa i niezależność. Obrót i suma bilansowa są kryteriami alternatywnymi. Na tej podstawie wyodrębniono następujące klasy przedsiębiorstw:
 
kategorie

Wszystkie pozostałe firmy niebędące mikro, małymi ani średnimi przedsiębiorstwami, należą do kategorii dużych

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy realizujący nową inwestycję.
W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej, przez nową inwestycję należy rozumieć:
• założenie nowego przedsiębiorstwa,
• zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
• dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 
• zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
• nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
 
Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?
 
Decyzja o wsparciu, wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej,  jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić.
Decyzja wydawana jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju i Technologii), przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do ustawy. W przypadku Województwa Lubelskiego, decyzję taką wydaje SSE Euro- Park Mielec. Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną Strefą. Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni, otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu.

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu i wynosi odpowiednio:

decyzja

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?
Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Formularz wniosku >>> 
Link do strony Agencji Rozwoju Przemysłu >>>

 

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji znajdą Państwo pod adresem:
www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji
www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji