Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Lubartowie wynosiła w 2020 roku 7,1% (7,2% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn), podczas gdy wartości dla powiatu to 11,3%, a dla województwa 8,2%. Sytuacja na rynku pracy dla miasta jest korzystniejsza od sytuacji dla powiatu i województwa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Lubartowie jest większa o 0,8% od stopy dla całej Polski.

Wykres nr 1 Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lubartowie w latach 2004 – 2020

wykres1

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubartowie wynosiło 4 369,45 zł, co odpowiada 79,10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lubartowa 1 631 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 324 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 693 osóby.

Według danych z GUS w 2020 roku 55,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubartowskiego pracowało w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1% w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Wykres nr 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w Lubartowie w latach 2002 - 2019

wykres2

Na przedstawionym poniżej wykresie przedstawiono poziom zatrudnienia w poszczególnych latach począwszy od 1995 do 2019 roku. Od połowy lat 90-tych, tj. od likwidacji dwóch dużych, państwowych firm na terenie miasta, można zauważyć stałą tendencję lekko spadkową aż do roku 2008, kiedy to nastąpił kryzys gospodarczy i kolejne, znaczne tąpnięcie na rynku zatrudnienia. Stały wzrost zatrudnienia notowany jest od 2013 roku. W tym też roku, w IV kwartale, rozpoczęła działalność pierwsza z firm zlokalizowanych na przygotowanych przez miasto terenach inwestycyjnych, generująca ponad 500 miejsc pracy.

wykres3